Disclaimer / Gebruiksovereenkomst

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de Ride-on MotorTours website te gebruiken. Door de Ride-on MotorTours website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Ride-on MotorTours-website.

Deze website is ontworpen, ontwikkeld en samengesteld door Studio R&D en Ride-onMotorTours. Rechthebbende van deze website zijn Studio R&D en Ride-onMotoTours, hierna te noemen Studio R&D.

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de Ride-on MotorTours website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
(a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Studio R&D en/of derden;
(b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio R&D, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

Het is u slechts toegestaan om het op de website ter beschikking gestelde materiaal te publiceren indien Studio R&D daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het publiceren van op de website ter beschikking gestelde materiaal, kunt u richten aan ride.on@hccnet.nl.

Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Ride-onMotorTours.com, waarbij de website binnen de kaders van Ride-onMotorTours.com verschijnt) aan te brengen, indien Ride-onMotorTours.com daartoe voorafgaand per email van op de hoogte is gebracht op het volgende emailadres: ride.on@hccnet.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Studio R&D zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Studio R&D en/of haar leveranciers en/of haar sponsoren. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Studio R&D in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Studio R&D.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Studio R&D en/of haar leveranciers en/of sponsoren, behoudt OverhetIJs.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Studio R&D is niet aansprakelijk voor websites die op enigerlei wijze met de website van Ride-on MotorTours zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Studio R&D is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Studio R&D is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Ride-on MotorTours worden aangeboden.

Studio R&D garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Studio R&D garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Studio R&D garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. Studio R&D is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Ride-onMotorTours.com.

U vrijwaart Studio R&D voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Overige
Studio R&D behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.